آینه حجمی طرح کوارتز

آینه-حجمی-طرح-کوارتز

نام محصول : آینه حجمی طرح کوارتز

کد محصول : M21

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۶۰*۱۰۰ سانتیمتر

   وزن : ۱۸ کیلوگرم

رنگ : آینه برنز

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه حجمی طرح شفق

آینه-حجمی-طرح-شفق

نام محصول : آینه حجمی طرح شفق

کد محصول : M23

مشخصات محصول :

ابعاد : قطر ۶۰ سانتیمتر

وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه حجمی طرح روشنا

آینه-حجمی-طرح-روشنا

 

نام محصول : آینه حجمی طرح روشنا

کد محصول : M25

مشخصات محصول :

ابعاد : قطر ۶۰ سانتیمتر

وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه حجمی طرح مقرنس

آینه-حجمی-طرح-مقرنس

 

نام محصول : آینه حجمی طرح مقرنس

کد محصول : M27

مشخصات محصول :

ابعاد : قطر ۶۰ سانتیمتر

وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه حجمی طرح مدرن

آینه-حجمی-طرح-مدرن

 

نام محصول : آینه حجمی طرح مدرن

کد محصول : M28

مشخصات محصول :

ابعاد : قطر ۶۰ سانتیمتر

وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه حجمی طرح مربع

آینه-حجمی-طرح-مربع

نام محصول : آینه حجمی طرح مربع

کد محصول : M20

مشخصات محصول :

ابعاد : ۱۰۰*۱۰۰ سانتیمتر

وزن : ۲۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

مشاهده نمونه سفارشی اجرا شده

آینه حجمی طرح حباب

آینه-حجمی-طرح-حباب

نام محصول : آینه حجمی طرح حباب

کد محصول : M22

مشخصات محصول :

ابعاد : قطر حدود ۱۰۰ سانتیمتر

وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه حجمی طرح حاشیه

آینه-حجمی-طرح-حاشیه

 

نام محصول : آینه حجمی طرح حاشیه

کد محصول : M24

مشخصات محصول :

ابعاد : ۵۰*۷۰ سانتیمتر

وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

آینه حجمی طرح هفت و هشت

آینه-حجمی-طرح-هفت-و-هشت

نام محصول : آینه حجمی طرح هفت و هشت

کد محصول : M26

مشخصات محصول :

ابعاد : قطر ۶۰ سانتیمتر

وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .